top of page
מעלות

המרכז למורשת

יהדות ברית המועצות

ברחבי הארץ קיימים אתרים רבים, המשמרים את מורשתם של קהילות יהודיות מכל העולם. עם זאת, על מפת המוזיאונים ומרכזי המבקרים בישראל חסרה פיסת פאזל משמעותית - מרכז המוקדש לקהילה הגדולה ביותר, קהילה שהשפיעה עמוקות על עיצוב דמותה של החברה הישראלית – קהילת יהודי ברית המועצות.

​המרכז יוקם ביוזמתם ותכנונם של נציגים בולטים מקרב עולי בריה"מ. מרכז המורשת עתיד לשכון במבנה ארכיטקטוני מרשים, בליבה של ירושלים ויהיה מיועד לא רק לעולים וצאצאיהם, אלא לציבור הרחב.

​בסיוע אמצעים בחזית הטכנולוגיה המוזיאלית, המרכז המולטי-דיסציפלינארי יערוך למבקר הכרות עם ההיסטוריה הייחודית של קהילת יהודי בריה"מ ותרומתה לישראל ולעולם כולו. כמו כן, המבקרים יחשפו לדיון מעמיק בעימות שבין ערכים לאומיים- פרטיקולריים לערכים כלליים-אוניברסליים.

הביקור יאפשר ליוצאי ברית המועצות וצאצאיהם - לגעת ולהתגאות בשורשיהם וליוצאי עדות אחרות - לחוות מקרוב את הדילמות המורכבות עמן התמודדו יהודי בריה"מ. המרכז יציג למבקריו באשר הם פרק חשוב במאבק למען כבוד האדם, חירותו וזהותו.

בנוסף להיותו מוזיאון פעיל, עתיד המקום להפוך למכון מחקר ומרכז תרבותי מוביל של הקהילה הגדולה בישראל. בין כתליו ייערכו מופעים, הצגות, סמינרים, הרצאות ואירועים אחרים אשר יהפכו אותו לשוקק חיים. בכך ימלא המרכז תפקיד נוסף כמוקד של חיבור בין חלקיה השונים של החברה הישראלית ובין העבר של העם היהודי לעתידו.

 

אסטרטגיית תכנון ובנייה של המרכז מורכבת משלושה שלבים עיקריים.


השלב הראשון הוא בנייתו של אב-טיפוס נייד כדי להדגים בפני הציבור הרחב והספונסרים הפוטנציאלים את תפיסת המרכז, את מבנהו המפורט ואת מאפייני ההתפתחות הייחודיים לו.

מודל בר-קיימא שכזה יהפוך לפלטפורמה ליישום השלב השני - הקמת המרכז בקנה מידה מלא, במקביל להשקת רכיב וירטואלי אינטרנטי וברשתות החברתיות.

השלב השלישי הוא פתיחת המרכז, הרחבתו ופיתוחם של מרכיבי האקספוזיציה, החינוך, המחקר, החברתי והתרבותי. תשומת לב מיוחדת בפעילות המרכז תוקדש לפיתוח ולקיום קשרים מגוונים עם קהילות יהודיות דוברות רוסית ברחבי העולם.

видение

חזון

bottom of page